Financieel beheer

Het financieel beheer van een VvE is een belangrijke pijler waarop het totaal beheer rust . Een financieel gezonde VvE heeft immers een positieve weerslag op de prijzen van de appartementen. Los daarvan zijn er ook een aantal wettelijke verplichtingen waaraan door de VvE voldaan moeten worden. Zo moet er een voorziening voor groot onderhoud worden gevormd in de jaarrekening van de VvE.Het financieel beheer van een VvE is een belangrijke pijler waarop het totaal beheer rust . Een financieel gezonde VvE heeft immers een positieve weerslag op de prijzen van de appartementen. Los daarvan zijn er ook een aantal wettelijke verplichtingen waaraan door de VvE voldaan moeten worden. Zo moet er een voorziening voor groot onderhoud worden gevormd in de jaarrekening van de VvE.
Eén van de belangrijkste punten maar  vaak ook één van de zorgen is de vraag of ieder lid wel op tijd haar bijdrage in de servicekosten voldoet. Debiteurenbeheer is dan ook een belangrijk aandachtspunt bij het financiële beheer van een VvE. Falcon VvE Management biedt leden van de VvE de mogelijkheid 24/7 online te bekijken of er sprake is van een achter- of voorstand. Ook kunnen wij indien gewenst ter herinnering door ons systeem een SMS laten sturen naar leden met een achterstand.
Het renderen van de door de VvE opgebouwde tegoeden verdient aandacht. Zelfs met de lage rentestanden van dit moment is het actief omgaan met verenigingstegoeden een belangrijke zaak. Immers ook het element risicospreiding speelt een rol en ook  voor VvE’s geldt een maximale dekking van 100.000,– door de Nederlandse Bank.
Verder moet de VvE natuurlijk net als iedere andere rechtspersoon een administratie bijhouden. Falcon VvE management kan voor u de volgende zaken uit handen nemen.

 • Beheren en administreren van de verenigingsstukken
 • Het bieden van 24/7 online inzicht in de financiële stand van zaken voor VvE’s die dit wensen.
 • Opstellen van de jaarlijkse balans en exploitatierekening en toelichten aan het bestuur
 • Opstellen van de jaarlijkse begroting en toelichten aan het bestuur
 • Opstellen van tussentijdse balans en exploitatierekeningen ten behoeve van bestuur en of leden.
 • Betalen van door het bestuur geaccordeerde facturen al dan niet boven een afgesproken grens.
 • Jaarlijks berekenen van het aandeel in de reservefondsen voor de aangiften inkomstenbelasting van de diverse VvE-leden.
 • Berekenen en periodiek incasseren van de verschuldigde voorschotbijdragen
 • Informeren van het bestuur over optredende betalingsachterstanden
 • Voor rekening van de wanbetaler aanmanen per email en sms en het nemen van verdere rechtsmaatregelen indien nodig en gewenst.
 • Periodiek controleren of de verzekerde waarde overeenstemt met de herbouwwaarde
 • Jaarlijks afrekenen van de kosten van collectieve voorzieningen als waterverbruik, stookkosten en centrale antenne inrichtingen.
 • Het periodiek factureren van eventuele groot eigenaren in een complex.
 • Het voor rekening van verkopers en kopers informeren van de betrokken notaris inzake achterstanden en aandelen in de reservefondsen